Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να αξιοποιήσουμε την θεατρική κούκλα όχι μόνο ως διδακτικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο έμπνευσης κι εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προωθεί την κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και γνωσιακή ανάπτυξη των ατόμων.